một số kết quả sau liệu trình tại jivi spa

Kết quả trước sau liệu trình Baby Skin
Kết quả trước sau liệu trình Meso Dun
Kết quả trước sau liệu trình Acnes Nano Skin
Kết quả trước sau liệu trình Acnes Nano Skin
Kết quả trước sau liệu trình Acnes Nano Skin
Kết quả trước sau liệu trình Mesotherapy

một số kết quả nổi bật tại jivi spa

Kết quả trắng sáng sau điều trị
Kết quả điều trị nám và tàn nhang
Kết quả điều trị tàn nhanh 02
Kết quả điều trị phục hồi
Kết quả điều trị sẹo
Kết quả điều trị sẹo 02
Kết quả điều trị tàn nhang
Kết quả điều trị hifu

một số kết quả sau liệu trình tại jivi spa

Kết quả trước sau liệu trình Acnes Nano Skin
Kết quả trước sau liệu trình Mesotherapy
Kết quả trước sau liệu trình Acnes Nano Skin
Kết quả trước sau liệu trình Acnes Nano Skin
Kết quả trước sau liệu trình Meso Dun
Kết quả trước sau liệu trình Baby Skin

một số kết quả nổi bật tại jivi spa

FEEDBACK NHÀ JIVI

Feedback 2
feedback 11
feedback 7
feedback 8
feedback 5
feedback 3
feedback 4
feedback 6
feedback 10
feedback 1
feedback 9
feedback 8
feedback 7
feedback 8
Feedback 2
feedback 11
feedback 4
feedback 6
feedback 5
feedback 3
feedback 9
feedback 8
feedback 10
feedback 1